Ebu Bekrove tazbinske veze sa Allahovim Poslanikom i Ehli Bejtom

Poslanikov, s.a.v.s., miljenik, unuk Hasan (u nekim se izvorima navodi da je Husejn) oženio Ebu Bekrovu, r.a., unuku Hafsu bint Abdurrahman. Ovako je navedeno u djelu Ensabul-ešraf, 1/381, autora El-Belazirija, i u djelu El-Mehber, str. 448, autora Ibn Habiba.

Hasanov, r.a., unuk Musa el-Džu’un ibn Abdullah el-Mehd ibn el-Hasan el- Musenna oženio se Ummu Selemom, koja je bila direktni potomak Ebu Bekra, r.a., kćerkom Muhammeda ibn Talhe ibn Abdullaha ibn Abdurrahmana ibn Ebu Bekra, r.a.

Ovako je navedeno, između ostalih, u djelima: Ensabul-ešraf, 407/1, Nesebu Kurejš, 1/20, El-Fahri fi ensabit-talibin, 36/1, i Umdetut-talib, str. 113.

I Husejnova, r.a., bliža porodica imala je tazbinske veze s Ebu Bekrovom, r.a., tako se Husejnov unuk Muhammed el-Bakir ibn Zejnulabidin oženio Ummu Fervov bint el-Kasim ibn Muhammed, dakle Ebu Bekrovu praunuku. Brak je sklopljen oko 80. hidžretske godine, a imali su jednog sina, poznatog imama Džafera es-Sadika. I ovo navode svi izvori bez izuzetka.

Također, praunuk Husejnovog sina Zejnulabidina Ishak ibn Abdullah ibn Alija ibn Zejnulabidin oženio se praunukom El-Kasima el-Fekiha, Ebu Bekrovog, r.a., unuka.

Bilo joj je ime Kelsem bint Ismail ibn Abdurrahman ibn El-Kasim ibn Muhammed ibn Ebu Bekr. Ovo se navodi u djelu Nesebu Kurejš, 1/24.

Iz porodice Džafera et-Tajjara, sina Ebu Talibova, njegov unuk Ishak ibn Abdullah ibn Džafer ibn Ebu Talib oženio se Ummu Hakimom bint el-Kasim ibn Muhammed ibn Ebu Bekr, dakle Ebu Bekrovu, r.a., praunuku, i sestru Ummu Ferve (majka Džafera es-Sadika). Ummu Hakim je, dakle, bila rođena sestra Džaferove majke. Između ostalih, ovo je zabilježeno u djelu Eš-Šedžeretul-mubareka, autora Fahra er-Razija.

Navedni podaci ukazuju nam na slijedeće bitne činjenice:

  1. Većina tazbinskih veza nastala je nakon Ebu Bekrove, r.a., smrti, tako da je sigurno da nisu nastale zbog kakvih materijalnih koristi ili političkih razloga. Osnovni su razlozi bili ljubav i poštovanje koji su vladali između dvije plemenite porodice;

  2. Svi muškarci ženike bili su iz Poslanikove, s.a.v.s., porodice, a nevjeste iz Ebu Bekrove, r.a. Poznato je da prošnja prvenstveno dolazi od strane muškaraca, tako da je očigledno postojala želja kod članova Poslanikove, s.a.v.s., porodice da se tazbinom vežu s Ebu Bekrovom, r.a.;

  3. Tazbinskih su veze ostale i nanovo se uspostavljale i nakon različitih događaja poput slučaja Es-Sekif, Bitke na Siffinu, Bitke oko deve, Bitke na Kerbeli itd. To jasno dokazuje kako je prevladalo jednistvo ummeta i da su prevaziđeni nesporazumi, a posebno se u tome istako Ehli-bejt, čiji su članovi bili među najvećim zagovornicima jedinstva muslimana. Inače, postoji mnogo povijesnih neistina koje su ubacivane da bi se izmislilo ili uveličalo neprijateljstvo između muslimana, kako u doba Poslanika, s.a.v.s., tako i u doba pravednih halifa. Veličanjem smutnji i nesporazuma jasno se ciljalo razjedinjavati i slabiti ummet.

Nemojte da vas začude sljedeće istiniti podaci!

Husejnov praunuk imam Džafer es-Sadik, sin Muhammedov, sin Alije ibn el- Husejna, sin Alije ibn Ebu Taliba, r.a., ponosi se svojim djedom Ebu Bekrom, r.a.: ”Ebu Bekr me rodio dva puta!”, dakle potomak je Ebu Bekra s dvije strane, i očeve i majčine.

Majka mu je Ummu Ferva, kćerka najboljeg poznavaoca fikha u Medini, El-Kasima ibn Muhammeda ibn Ebu Bekra es-Siddika, r.a. I to je njegovo prvo porijeklo.

Njegova nana, dakle majka njegove majke Ummu Ferve bila je Esma bint Abdurrahman ibn Ebu Bekr es-Siddik, r.a. A ovo je njegovo drugo porijeklo – oba su od Ebu Bekra, r.a.

Ovdje se valja zapitati: da li bi se imam Džafer es-Sadik ponosio nekim ko to po privrženosti vjeri i vrijednostima ne zaslužuje?!

I zbog čega se njegov otac El-Bakir oženio njegovom majkom Ummu Fervom?! Njihov je brak nastao sedamdesetak godina nakon Ebu Bekrovog, r.a., preseljenja na ahiret, dakle, sigurno se u ovom braku nije radilo ni o kakvim materijalnim ni političkim interesima.

Ljubav i iskrenost i poštovanje spojile su ovaj plemeniti par, a takav jedan blagoslovljen brak urodio je divnim plodom – imamom i velikanom Džaferom es-Sadikom.

Imam Džafer inače je prenosilac hadisâ, a od njega su zabilježene mnoga predanja u vjerodostojnim zbirkama hadisa. Od njega su prihvatali i predanja bilježili Buhari, Muslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi i Ibn Madţa. Također, poznat je po poznavanju fikha i općenito islamskih znanosti.

A kako da ne bude, kada mu je otac poznati učenjak El-Bakir, a dajdža mu medinski fakih El-Kasim ibn Muhammed. Rodio se, živio i na ahiret preselio u gradu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., Medini, izvoru znanja i sunneta.

 

Odlomak iz djela: Ali b. Hamed Et-Tamimi, Ehli bejt i ashabi u ljubavi i srodstvu, str. 16-18.

Priredio: Resul S. Mehmedović

Povezani članci

Back to top button