Husein Đozo (1977) o potrebi reformacije islamske misli

“Ranije se, nažalost, i sada na mnogim islamskim univerzitetima Islam, uglavnom, izučavao i izučava ne kao misao, koncepcija i princip, nego kao određena praksa i primjena koja je već u mnogom zastarjela i prevaziđena. Poznato je da je islamska misao doživjela samo jednu razradu i primjenu i to prije hiljadu i više godina. Moramo pri tome imati u vidu da je ta prva razrada i primjena bila determinirana potrebama i problemima tadašnjeg društvenog razvoja. U toku perioda dekadence u tu primjenu uvukle su se razne zablude i deformacije.
 
Pri tome se mora imati u vidu da je Evropa iz vlastitih pobuda i interesa unijela svoje elemente u ovu predstavu i još više je deformisala.
 
Na taj način se u svijesti kasnijih generacija formirala sasvim izopačena, pogrešna i deformisana predstava o jednom mistificiranom Islamu, a to je u stvari ona njegova prva primjena, koja je, pored toga što je već uveliko prevaziđena, poprimila u sebe sve elemente dekadentnog mističnog shvaćanja svijeta i života, što se vrlo štetno, odražavalo u životu širokih muslimanskih masa, u njihovom punom pasiviranju i povlačenju.

Šta je uloga Islamskog teološkog fakulteta (FIN)?
 

(…) Nova predstava o Islamu koju treba da razradi Fakultet neće niti smije imati pokušaj prilagođavanja učenja islama savremenim sistemima i teorijama. Fakultet ne smije biti opterećen takvim kompleksima. Islam je samoniklo, samosvojno i originalno učenje sa vlastitim pogledom na svijet. Prilikom razrade ove predstave nužno je razlikovati u Islamu ono što je sveto, Božansko, nepromjenjivo od onoga što je ovozemaljsko, povijesno, ljudsko i promjenjivo. Koncepcije i principi su sveti i nepromjenjivi, a njihova razrada i primjena su ljudski, povijesni, i, razumije se, podliježu promjenama. Sve što je ljudsko ograničeno je, determinirano i uslovljeno trenutnim potrebama i mogućnostima.” (Izvor: Otvaranje Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, Glasnik 5/77)

Husein Đozo povodom osnivanja Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu (sadašnjeg FIN-a)

Priredio: Resul Mehmedović

Povezani članci

Back to top button