Mehmed Handžić: Muhammed, a.s., na slici u franjevačkom samostanu na Poljudu

O slici u franjevačkom samostanu na Poljudu, koja prikazuje skup svetaca i pisaca, koji su se zalagali za bezgriješno začeče Marijino, a među kojima se nalazi i slika Muhammedova, pisao je u Hrvatskom dnevniku od 3. studenog ove godine g.Salih Jerlagić. Slika predstavlja Muhammeda kako drži listinu na kojoj piše latinskim jezikom:

“Nullus est ex Adam quam tennerit Satan praeter Mariam et Filium eius – Mahometo I. II libro V. Corani”.

Što znači: “Nema niko od Adema da nije u rukama Sotone, osim Marije i njena sina – Muhamed I. Knjiga V. Kur’ana.

Citat se zaista ne nalazi u Kur’anu, ali nije ni plod mašte slikareve. Citat je doslovan prijevod Muhammedovih riječi, koje su od njeg prenešene najsigurnijom predajom.

Riječi Muhammedove zovu se stručnim izrazom hadis i sabrane su u mnoge zbirke, koje su sasvim kri tički napisane. Između svih tih zbirki najsigurnije su one, koje su kroz dugo godina sabrali nakon dugih kritičkih istraživanja dvojica sabirača: Buhari i Muslim.

Gore spomenute riječi nalaze se na nekoliko mjesta u obje spomenute najautentičnije zbirke. Ima više varijanta predaje, kojom se prenose ove riječi, ali je smisao svih tih varijanta da satana dotakne svako dijete, koje se rodilo od Adama pa ovamo dalje osim Merjeme (Marije) i njena sina.

Osim toga, ove riječi imaju vezu i sa jednom kur’anskom rečenicom, za koju ih vežu sami pripovjedači, koji su ih izravno čuli od Muhammeda. Ta je rečenica posljednji odlomak 36. ajeta II sure iz Kurana koja se zove sura o Imranovoj porodici. Tu se ističe da je Merjemina (Marijina) majka bila zavjetovala svoj porod da služi u Božijem hramu. Kada je rodila, rekla je: “Bože, ja sam rodila žensko, nadjela sam joj ime Merjema i Tebe molim da je zakloniš i njeno potomstvo od prokletog Satane!”

Molba joj je uslišana, te su: Marija i njen sin sačuvani da ih Satana ne dotakne. Razumije se da je nezakonski odnošaj najveće satansko djelo i najjači odnos prema njemu.

Prema tome, riječi koje je je slikar izabrao jasno potvrđuju ono što se njima željelo, a to je bezgriješno Marijino začeće.

Ovo mi se činilo potrebnim iznijeti da bi se potpuno objasnila gore spomenuta slika Muhammedova (a.s.) u crkvi u franjevačkom samostanu na Poljudu nedaleko Splita. Možda je ovo jedina slika svoje vrste u našim zemljama. Slika je kopija koju je 1727. godine po želji “Bratovštine Gospe od Poljuda” kopirao Michele Lupisognoli prema starom originalu, koji je u siječnju 1518. godine naslikan po uzoru Rafaelove dispute o sakramentu od slabo poznatog domaćeg slikara Nikole Bralića – Giacosotinia. Kopija je slabo uspjela, ali je original morao imati veliku umjetničku vrijednost, kako to pokazuje vješto zamišljena scena.

Postoji tradicija da je ova slika spasila crkvu za vrijeme provale Turaka 1594. Turski vojskovođa upozoren na sliku Muhammeda (a.s.) naredio je vojnicima da poštede crkvu i samostan.

Osim Muhammeda (a.s.) na slici postoji i Albunasar Astrolog. Da li je ovo Ebu Naser el-Farabi, glasoviti filozof ili neko drugi, to bi trebalo istražiti.

Odlomak iz djela: Mehmed Handžić, Teme iz opće kulture i historije, Ogledalo, Sarajevo, 1999, str. 151-153.

Priredio: Resul S. Mehmedović

Povezani članci

Back to top button