Odgovor na optužbu da je Muhammed, s.a.v.s., bio pohotni uživalac strasti

Ovoj optužbi nedostaje obraćanje na pouzdanu historiju života Poslanika, a.s., prije i poslije poslanstva, a na dokaz, koji se gore navodi, kasnije ćemo detaljno odgovoriti.

Muhammed, a.s., proveo je djetinjstvo i mladenačko doba u Mekki. Iz tog perioda poznate su njegove osobine, od kojih su najvažnije: iskrenost, povjerenje i tačnost, i to u vrijeme kada se omladina u Mekki odavala tjelesnim uživanjima, što je bilo rasprostanjeno među njima, kao što je vino, žene i kocka, a poznato je da se Poslanik, a.s., nije približavao ni jednom od ovih poroka.

Kada je imao dvadeset i pet godina, Poslanik, a.s., se oženio sa Hadidžom. Ona je tada imala četerdeset godina. Prije toga se dva puta udavala. Ona mu je porodila većinu kćerki i sinova. S njom samom je živio sve do njene smrti, a kada je umrla, mnogo je tugovao. Jedno vrijeme je ostao sam, bez supruge. Kada mu je bilo ponuđeno da se oženi sa drugom, to je odbio pravdajući se da mu je potrebno da se pozabavi odgojem svojih maloljetnih djevojčica. Predloženo mu je da se ženi sa Sevdom kćerkom Zum'a, hudovicom jednog od njegovih ashaba, a on nije imao ni pojma o njenoj ljepoti.

Nakon što se Muhammed, a.s., ustalio u Medini i početkom pedeset i četvrte godine svoga života, počinje ta brojnost njegovih supruga zbog sasvim poznatih razloga. Svi su ti razlozi daleko od njegovih tjelesnih prohtjeva ili pokuđenih strasti. Neki od njih su vezani za političke, društvene, drugi za humane faktore, koji su bili i još uvijek dobro poznati beduinskim sredinama gdje vlada plemenski zakon. Kao primjer takvog njegova sklapanja braka je sklapanje braka sa Aišom, kćerkom njegova najbližeg ashaba, Ebu Bekira Siddika, neka je Allah zadovoljan njime, zatim Hafsom, kćerkom njegova drugog ashaba, Omera ibn Hattaba, neka je Allah zadovoljan njime, potom jednom židovkom, Safijom, jednom Koptkinjom, Marijom iz Egipta, koje su prihvatile islam nakon udaje za njega.

Ovi brakovi imali su zahvalan utjecaj na približavanje srca i utiranje dobrih odnosa sa njihovim porodicama i plemenima. Među zakonske faktore koji proističu kao posljedica braka Poslanika, a.s., sa Zejnebom kćerkom Džahša, a koja je bila udata za njegova posinka, Zejda ibni Harisa, a običaj Arapa je predviđao da se roditelj posinka ne može ženiti sa posinkovom ženom nakon njena razvoda od njega, pa je došla kur'anska objava Poslaniku, a.s., da se oženi sa Zejnebom, kako bi se dokinuo i ovaj običaj. Uzvišeni Allah povodom ovoga kaže:

„…I pošto je Zejd s njom živio i od nje se razveo, Mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene sa ženama posinaka svojih kad se oni od njih razvedu – kako Allah odredi, onako treba da bude.“[1]

Najzad, ovdje dolazi i humani faktor. On je predstavljen u sklapanju braka Poslanika, a.s., sa nekim ženama čiji su muževi umrli ili poginuli, a same nemaju nekoga ko bi se o njima starao. Poznato je da je u beduinskoj sredini bilo veoma teško živjeti ženi, samoj, bez staratelja koji bi se o njoj brinuo. Poznato je i to da su neke od ovih žena bile u poodmaklim godina, bile starice, za čijim ljepotama niko nije težio, što govori da je ovdje preovladao humani faktor za sklapanje braka s njima od strane Poslanika, a.s. Ovo govori da je postojalo nekoliko faza u životu Poslanika, a.s. Prva je faza prije sklapanje braka, do dvadeset pete godine, u kojoj je bio uzor ispravnog mladića koji se držao daleko od svake strastvene požude, zatim nastupa faza braka sa jednom ženom, sa Hatidžom koji je trajao dvadeset i pet godina, pa sa Sevdom, kćerkom Zum'a, četiri godine.

Na kraju dolazi i treća faza, koja traje od pedeset i četvrte do šezdeset i treće godine, da bi se potvrdila ova brojnost čiji su razlozi bili, što je jasno račeno: politički, zakonodavni i humani.

Ovdje treba dodati da je njegov život u njegovoj kući bio dobro poznat. To su sasvim detaljno otkrile njegove supruge, a to je da se mnogo predavao ibadetu klanjao bi dugo noću, tokom cijelog dana nastojao bi da prenosi Objavu, bavi se pitanjima muslimana i prati izgradnju nove države. Nije poznato da se ovi poslovi i djelatnosti ovakve prirode podudaraju sa čovjekom koji se predaje tjelesnim strastima i uživanjima, a što neki pripisuju našem Poslaniku, a.s.

Odlomak iz djela: Hamid Tahir, Islam između istine i optužbe, El-Kalem, Sarajevo, 2004., str. 34-35.

Bilješke:

[1] Kur'an, 33/37

Povezani članci

Back to top button